{RandomTxt}

حشرات مضر و حشرات انگل

حشرات مضر

حشرات مضر بطور کلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:
۱- حشراتي که از گياهان تغذيه مي‌کنند؛
۲- حشراتي که از فرآورده‌هاي انباري تغذيه مي‌کنند؛
۳- حشراتي که انسان و ساير جانوران را مورد حمله قرار مي‌دهند.

برای دریافت متن کامل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب

پروانه ها Lepidoptera

پروانه ها Lepidoptera

پروانه ها حشراتی هستند كه تقریباً همه مردم آ‌ن‌ها را می شناسند و دارای چهار بال هستند كه سطح بال ها بوسیله پولك پوشیده شده است. لارو همه گونه های پروانه ها به استثنا چند گونه محدود از گیاهان مختلف تغذیه می كنند. تعدادی از گونه ها در این راسته از آفات بسیار مهم درختان میوه و تعداد معدود دیگر در شرایط گلخانه ای جزء آفات گیاهان زینتی به شمار می روند.
برای شناسایی و تفكیك گروه‌های مختلف پروانه ها، دو ویژگی مهم الف) رگ بندی بال و ب) مكانیسم جفت شدن بال های جلو و عقب به هنگام پرواز قابل توجه است. رگ بندی بال در پروانه ها نسبتاً ساده و تعداد رگ های عرضی و طولی كم است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب برویدادامه مطلب